Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-05-07 14:46:56
№ 20200423XOrf482913

Описание:

Настоящата поръчка обхваща доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца. Предметът на поръчката е разделен в 26 обособени позиции. Подробно описание на стоките по всяка позиция-включените в позициите ном.единици,количество и др.специфични изисквания, е предоставено в Техническата спецификация-Приложение 1-неразделна част от документацията към поръчката.Всеки участник в процедурата може да представи предложение за 1 или повече обособени позиции,но е задължително да оферира всички номенклатури в обхвата на конкретната позиция.Възложителят не поставя ограничение за броя на ОП, които ще се възложат на един изпълнител. Посочените в Техническата спецификация количества са ориентировъчни, прогнозни и осреднени и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на лечебното заведение.


Документи
07272020041505_Решение-58-30042020-351-04052020.pdf
47582020071405_Решение58-30042020-изх351-04.05.2020.PDF
48272020071405_Обявление-изх.352-04.05.2020.PDF

ПубликацияДата
Документация 2020-05-07 14:50:00
Протокол № 1 2020-07-20 13:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-07-26 15:53:00
Протокол 2 2020-08-17 10:53:00
Доклад 2020-08-17 10:55:00
Частично прекратяване 2020-08-17 10:56:00
Решение за определяне на изпълнител 2020-08-17 10:58:00
Обявление за възложена поръчка-информация относно невъзлагане 2020-09-03 12:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-15 11:10:00
Договори за обществена поръчка 2020-10-15 11:11:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-06-20 13:07:00

<-- Обратно към поръчки