Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-11-14 13:30:12
№ 20171114AVOe196170

Описание:

Настоящата поръчка има за предмет периодично повтарящи се доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД, по видове, технически характеристики и количества, посочени в Техническа спецификация (Приложение № 1а), съставляващо част от документацията към поръчката. Поръчката включва общо 9 /девет/ обособени позиции, от които 8 /осем/ позиции са от затворен тип и 1 /една/ отворена позиция, с обща прогнозна стойност 49 689,08 лв. без ДДС. Реактивите и консумативите, както и прогнозните количества за период от 12 месеца за всяка една обособена позиция са посочени подробно в Количествената спецификация (Приложение 1а) - част от документацията на поръчката. Поради спецификата на обекта на поръчката количествата, посочени в спецификация са ориентировъчни, формирани на база прогноза и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем.


Документи
50332017141411_Информация-за-обява.pdf
15182017141511_Обява.pdf
15222017141511_документация-14112017.doc

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване на срока за приемане на оферти 2017-11-21 17:35:00
Протокол от работата на комисията 2017-12-14 12:41:00
Доклад за работата на комисията 2017-12-14 12:42:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-12-14 12:43:00

<-- Обратно към поръчки